Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

28 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy


Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego następujące uwagi

1.    W ciągu ulic Wilanowska – Nałęczowska-bis wprowadzić jako informację planu trasę tramwajową, celem zachowania ciągłości trasy tramwajowej w ulicy Augustówka#. Zapisać także możliwość poprowadzenia trasy tramwajowej w alternatywnym przebiegu Wilanowska – Karczocha – Śródziemnomorska – Nałęczowska-bis.

Uzasadnienie:
Proponowana trasa stanowi logiczny ciąg dalszy trasy tramwajowej w ulicy Augustówka, która będzie stanowić połączenie Mokotowa i Wilanowa z niezagospodarowanym rejonem Łuku Siekierkowkiego. Poprawi ona komunikację między obszarem planu i Wilanowem, a Mokotowem, Służewcem i rejonem Dworca Południowego (Metro Wilanowska). Należy zauważyć, iż zwiększanie dostępności komunikacji szynowej prowadzi do spadku zatłoczenia na drogach, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnych oddziaływań na środowisko. Ma to szczególne znaczenie w rejonach intensywnej zabudowy mieszkaniowej, do jakich bez wątpienia należy otoczenie Wilanowskiej.
Wnioskowana trasa stanowi także fragment większego projektu połączenia Służewca Przemysłowego z Gocławiem i Wawrem. Wytwarzanie ciągów obwodowych omijających Śródmieście wpłynie pozytywnie na rozkład ruchu w sieci transportowej miasta oraz poprawi obsługę połączeń międzydzielnicowych.
Co więcej, SUiKZP m. st. Warszawy nie zamyka drogi przed realizacją inwestycji tramwajowych nie wpisanych do Studium, na co wskazuje następujący fragment: Ponadto przewiduje się możliwość lokalizowania innych niż wymienione powyżej tras tramwajowych, dla których opracowania studialne wykażą, iż jest to uzasadnione ruchowo i ekonomicznie#.
Przypominamy, że podobnej treści wniosek został złożony dla projektu m.p.z.p. obszaru Miasto-Ogród Sadyba#. Pozytywnie ws. prowadzenia trasy tramwajowej w ciągu ulicy Augustówka wypowiedział się Zarząd Transportu Miejskiego# i Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.#

2.    Zrezygnować z ciągu 8KDD i zastąpić go przedłużeniem ciągu 1KDD (ul. Karczocha) do ciągu 5KDD (ul. Przy Grobli).

Uzasadnienie:
Proponowane rozwiązanie zapewni potrzebne połączenie pomiędzy Wilanowską a otoczeniem Potoku Służewieckiego. Jednocześnie ze względu na sprawność układu komunikacyjnego wskazane jest wykształcenie jednego skrzyżowania 4-wlotowego zamiast dwóch skrzyżowań 3-wlotowych. Rozwiązanie to jest możliwe po przesunięciu skrzyżowania z Karczocha w kierunku wschodnim.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag.