Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

22 marca 2013

Wnioski i uwagi do opracowania pn. Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław

Konsorcjum
Ingenieria IDOM Internacional S.A.
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu


SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji z zadowoleniem przyjmuje fakt konsultowania przebiegu korytarza Linii Dużych Prędkości (LDP) na wczesnym etapie prac poprzedzającym ocenę oddziaływania na środowisko. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych konfliktów i protestów. Na tym etapie można jednak wskazać jedynie ogólne zagrożenia dla środowiska naturalnego. W trakcie dalszych prac konieczne będzie wykonanie dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej wraz ze szczegółowym badaniem wielu wariantów lokalnych
omijających cenne siedliska przyrodnicze znajdujące się poza obszarami Natura 2000.
W odniesieniu do zaproponowanego korytarza przebiegu LDP składamy następujące uwagi:
1. Należy przewidzieć podwariant omijający całkowicie od północy Puszczę Bolimowską w okolicy Nieborowa.
2. Należy przewidzieć podwariant odsuwający przebieg LDP w kierunku północno-zachodnim od SOO Buczyna Janinowska (PLH100017). W obecnym przebiegu LDP oddalona jest od obszaru Natura 2000 zaledwie o 200 m, co może powodować niekorzystne oddziaływanie na ten obszar.
3. Oddziaływanie na obszary Natura 2000, oprócz ingerencji planowanego przedsięwzięcia w granice istniejących obszarów chronionych, dotyczy także ich wzajemnych powiązań. W tym zakresie konieczne jest przeanalizowanie oddziaływań skumulowanych wynikających z prowadzenia LDP w bliskim sąsiedztwie autostrady A2 (w odległości poniżej 300 m) pomiędzy Nieborowem a Łykszkowicami. W tej okolicy A2 i planowana LDP prowadzone są
na długim odcinku w korytarzu ekologicznym łączącym Puszczę Bolimowską z Pradoliną Warszawsko – Berlińską (PLB 100001). Zbytnie zbliżenie LDP i A2 może spowodować niekorzystne oddziaływanie skumulowane obu inwestycji liniowych i wytworzyć barierę ekologiczną, która będzie negatywnie oddziaływać na sąsiednie obszary Natura 2000.
4. W miejscu przecięcia korytarzy ekologicznych, celem zapewnienia ich drożności, konieczne będzie prowadzenie LDP na estakadach o wysokości niwelety co najmniej 7 m nad poziomem terenu. W przypadku przecięcia cieków wodnych LDP powinna przebiegać na wydłużonym moście w sposób, który zapewni odpowiednią szerokość korytarza dla migracji dzikich zwierząt, nawet przy wysokich stanach wód.
5. Ze szczególną ostrożnością należy projektować przebieg LDP w okolicy Doliny Baryczy, gdzie nastąpi przecięcie szeregu korytarzy ekologicznych znaczenia europejskiego.
Proponowany przebieg LDP może mieć znaczące negatywne oddziaływanie na OSO Dolina Baryczy (PLB020001), SOO Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091), SOO Bierutów (PLH020065), SOO Lasy Gredzinskie (PLH020081), SOO Lasy Barucickie (PLH160009), OSO Grądy Odrzańskie (PLB020002). W tym obszarze konieczne też będzie szczegółowe zbadanie oddziaływania skumulowanego LDP i drogi ekspresowej S8.
6. Poza korytarzami ekologicznymi konieczne będzie stosowanie zasad budowy przejść dla zwierząt opisanych w publikacji prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego „Zwierzęta a drogi”.
Dokładna lokalizacja przejść dla zwierząt oraz ich zagęszczenie powinny zostać poprzedzone szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą.

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi — Tagi: