Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

17 lutego 2009

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński - Burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Panie Burmistrzu,

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa następujące uwagi odnośnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki.

1.       Wnioskujemy o podniesienie klasy technicznej Obwodnicy Południowej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719) i Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579) do klasy głównej ruchu przyśpieszonego (GP) oraz zachowanie rezerwy terenowej umożliwiającej powstanie drogi o docelowym przekroju jezdni 2×2.

Uzasadnienie:

Ograniczenie dostępności ww. dróg, poprzez podniesienie ich klasy technicznej, pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie przejazdu pojazdów w ruchu tranzytowym oraz pojazdów w ruchu źródłowo – docelowym związanym
z miastem Grodzisk Mazowiecki.

Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w 2005 roku, wskazują na duże obciążenia ruchem ciągów dróg wojewódzkich nr 719 i nr 579 w rejonie Grodziska Mazowieckiego:

-        DW 579 i DW 719 (przejście przez Grodzisk Mazowiecki) – 21240 P/d,

-        DW 719 (Grodzisk Mazowiecki – Otrębusy) – 19323 P/d

Po wybudowaniu autostrady A2 i tzw. Paszkowianki ruch na ww. drogach wojewódzkich ulegnie zwiększeniu. Zachowanie rezerwy terenowej umożliwiającej powstanie w przyszłości dróg o przekroju jezdni 2×2 pozwoli na obsługę rosnących potoków ruchu i uniknięcie w konfliktów społecznych wynikających z konieczności rozbudowy.

2.       Wnioskujemy o zachowanie rezerwy terenowej pod kontynuację Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579) w klasie głównej ruchu przyśpieszonego (GP) o przekroju jezdni 1×2 zgodnie z przebiegiem przedstawionym w załączniku (mapa poglądowa).

Uzasadnienie:

Zachowanie rezerwy pod ww. drogę o znaczeniu regionalnym pozwoli na ominięcie zabudowanych i rozwijających się terenów wsi Kałęczyn, Adamowizna, Janików i Mościska, położonych przy ul. Radziejowickiej (obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 579). Korytarz ten pokrywa się z wcześniejszymi planami gminy.

3.       Wnioskujemy o wprowadzenie rezerwy terenowej pod budowę Obwodnicy Wschodniej Grodziska Mazowieckiego w klasie głównej ruchu przyśpieszonego (GP) oraz zachowanie rezerwy terenowej umożliwiającej powstanie drogi o docelowym przekroju jezdni 2×2.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie rezerwy terenowej pod budowę Obwodnicy Wschodniej Grodziska Mazowieckiego pozwoli na równomierny rozkład ruchu w obrębie miasta oraz zapewni połączenie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 719 z planowanymi przebiegami Obwodnicy Południowej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719)
i Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579). Umożliwi także ograniczenie ruchu w ciągu ulic Nadarzyńskiej, Okulickiego, Matejki i Traugutta, a także poprawę obsługi komunikacyjnej zachodnich terenów miasta Milanówek.

Wprowadzenie do finalnej wersji SUiKZP gminy Grodzisk Mazowiecki powyższych uwag i wniosków wpłynie pozytywnie zarówno na rozwój gminy, jak i zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej, w świetle wzrastającej liczby migracji z Warszawy do miast satelickich. Taka sytuacja tym bardziej determinuje konieczność projektowania i budowy nowych dróg wylotowych w kierunku stolicy oraz ciągów obwodowych, a także podjęcie przez władze miasta Grodzisk Mazowiecki współpracy z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego, tj. miastem Milanówek, gminą Radziejowice oraz miastem Błonie, w celu powstania spójnego pod względem przebiegu i parametrów technicznych układu drogowego.

Załączniki:

1)        Mapa poglądowa kontynuacji Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego (docelowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 579)