Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

26 marca 2012

Wnioski w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie


W związku ze wszczęciem postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa, sygn. postępowania WOOŚ.4200.1.1.2011.LP, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM zgłasza następujące wnioski:

1)    Rozszerzyć Raport o ocenie oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia o wariant 4, zakładający na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock rozdzielenie ruchu pociągów na:
–    ruch aglomeracyjny prowadzony po linii nr 7,
–    ruch dalekobieżny prowadzony po linii nr 2, 506 i 7.
Realizacja wariantu 4 powinna zakładać:
–    dobudowę torów nr 3 i 4 na odc. post. odg. Warszawa Wawer R3 (dawniej Warszawa Gocławek) – Otwock (2 x 16,39 km = 32,78 km),
–    dobudowę toru nr 2 na linii nr 7, odc. Otwock – Pilawa (26,45 km).
Łączna długość nowego toru w wariancie 4 wynosi 59,23 km.

Uzasadnienie:
Porównanie rozwiązań komunikacyjnych pasma pruszkowskiego, pasma wołomińskiego i pasma otwockiego wskazuje, że rozwiązanie w postaci wariantu 3 będzie niewystarczające dla prowadzenia ruchu aglomeracyjnego.
W stanie istniejącym linia kolejowa nr 447 prowadzi ok. 100 par poc./dobę, które obsługują ok. 170 tys. mieszkańców miejscowości Pruszków i Piastów oraz dzielnic Warszawy Ursus i Włochy, natomiast w związku z modernizacją linii kolejowych nr 6 i 21 zdecydowano o wydzieleniu pary torów na odcinku Zielonka – Wołomin dla ruchu aglomeracyjnego, liczącego ok. 70 par poc./dobę, który obsługuje 102 tys. mieszkańców miejscowości Wołomin, Kobyłka, Zielonka i Ząbki.
Tymczasem modernizacja linii kolejowej nr 7, która obsługuje 135 tys. mieszkańców miejscowości Otwock i Jozefów oraz dzielnicy Warszawa Wawer, przewiduje w wariancie 3, preferowanym przez inwestora, jedynie dobudowę toru nr 3 na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. Przyjmując ruch aglomeracyjny proporcjonalny do liczby mieszkańców należy przewidzieć podaż rzędu 80-90 par poc./dobę, która wymaga rozwiązania  polegającego na wydzieleniu pary torów na odcinku post. odg.Warszawa Wawer (R3) – Otwock.

2)    Zachować wiaty i budynki stacyjne zlokalizowane na stacjach i przystankach osobowych na odc. Warszawa Wawer – Otwock.

Uzasadnienie:
Obiekty te charakteryzują się wysoką wartością architektoniczną i historyczną jako przykład modernistycznego budownictwa komunikacyjnego lat 30. XX w. Decyzją Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dn. 01.07.2010 r. zostały wpisane do rejestru zabytków pod nr 1017. Oznacza to, że nieaktualna jest informacja zawarta w Raporcie pod tab. 3-35 o tym, iż obiektom tym nie został nadany numer, gdyż decyzja nie jest prawomocna, zaś sam Raport wymaga w tej kwestii uzupełnienia.

3)    Rozszerzyć Raport o ocenie oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia o analizę powiązań poprzecznych, ze szczególnym naciskiem na inwentaryzację przedeptów wykorzystywanych przez lokalnych mieszkańców, i wskazanie lokalizacji dodatkowych powiązań poprzecznych (przejazdy, kładki itp.), które powinny być wykonane w ramach modernizacji przez inwestora lub w porozumieniu z lokalnymi władzami.

Uzasadnienie:
Zbyt mała liczba powiązań poprzecznych powoduje zwiększenie pracy przewozowej sieci transportowej, a co za tym idzie zwiększenie emisji spalin i hałasu oraz liczby ludności narażonej na negatywne oddziaływanie ww. emisji. Dodatkowo w obszarach o dużej gęstości zamieszkania (dzielnica Warszawa Wawer, Józefów, Otwock, Dęblin, Lublin, Świdnik, Chełm) nastąpi przerwanie sieci przedeptów, wykorzystywanych przez mieszkańców, a co za tym idzie pogorszenie dostępności do przystanków lokalnego transportu publicznego, a także miejsc użyteczności publicznej (urzędy, sklepy, szpitale, szkoły, kościoły).
Szczególnymi przypadkami są tu:
–    dzielnica Warszawa Wawer i miejscowość Józefów, gdzie przystanki lokalnego transportu publicznego znajdują się po obu stronach linii kolejowej nr 7,
–    miejscowość Świdnik, gdzie po modernizacji równoległej drogi wojewódzkiej nr 822 nastąpi całkowite odcięcie osiedla Żwirki i Wigury od miejsc użyteczności publicznej, a mieszkańcy Adampola stracą dostęp do lokalnego transportu autobusowego.
Ponadto przerwanie powiązań poprzecznych istotnych dla społeczności lokalnej spowoduje zwiększenie liczby aktów wandalizmu, polegających głównie na rozbieraniu ogrodzeń, co może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Usuwanie skutków wandalizmu lub ewentualnych wypadków w ruchu kolejowym nie pozostanie bez wpływu na środowisko.
Brak uwzględnienia powyższego postulatu może spowodować protesty społeczne i zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czego przykładem były liczne odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji linii kolejowej nr 1, które spowodowały opóźnienie tej potrzebnej inwestycji.

4)    Zdaniem Stowarzyszenia zasadne jest wykorzystanie przy uzupełnieniu Raportu wyników opracowania pt.: Studium techniczno-ekonomiczne wraz z wytycznymi urbanistycznymi dla ulicy Patriotów (BPRW dla Urzędu m.st. Warszawy).

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi